Privātuma politika

 

Šī privātuma politika nosaka personas datu vākšanas un apstrādes noteikumus, kā arī datu uzglabāšanu un piekļuvi informācijai par lietotāja ierīcēm, izmantojot sīkdatnes, kurus elektroniski (pēc lietotāja pieprasījuma) nodrošina FERA24.LV veikals, kas atrodas vietnē www.fera24.lv, kas pieder  FERA Sp. z o.o., adrese:  CHABROWA, nr 4, 52-200 Wysoka  Polija (turpmāk tekstā Pārdevējs), kas nodarbojas ar komercdarbību mājdzīvnieku preču tiešsaistes tirdzniecības jomā.

 

 1. Izmantotie termini

 

Administrators FERA Sp. z o.o., adrese:  CHABROWA, nr 4, 52-200 Wysoka  Polska

 

 sniedz elektroniskos pakalpojumus, pārvalda Lietotāja sniegtos personas datus, glabā un piekļūst informācijai Lietotāja ierīcēs.

Administratora kontakti:

pasts: FERA Sp. z o.o., adrese:  CHABROWA, nr 4, 52-200 Wysoka  Polska

e-pasts: info@fera24.lv

tālrunis:+371 67241733  

Veikals – vietne vai programma, saskaņā ar kuru administrators veic darbības, kas darbojas interneta vietnē www.fera24.lv.

 

Lietotājs – vienība, kurai pakalpojumus var sniegt elektroniski vai ar kuru var noslēgt līgumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar noteikumiem un tiesību aktiem.

 

Ierīce – elektroniska ierīce, ar kuras palīdzību lietotājs iegūst piekļuvi vietnei.

 

Sīkdatnes – mazs teksta fails, kas tiek nosūtīts uz notikumu, kad kāds apmeklē tīmekļa vietni.

 

Administratora sīkdatnes – administratora sniegtās sīkdatnes ir saistītas ar elektronisko pakalpojumu sniegšanu.

 

Ārējās sīkdatnes – iegūtā informācija var tikt papildināta vai kopīgota ar trešo personu ārējiem ierakstiem vienīgi ar mērķi uzlabot lietotāja pārlūkošanas pieredzi un pielāgot tīmekļa vietnē publicēto saturu apmeklētāju vajadzībām.

 

 1. Personas dati

Administrators savāc un apstrādā šādus lietotāja personas datus tīmekļa vietnē reģistrācijas, pasūtījumu apstrādes vai sūdzību iesniegšanas laikā:

 1. Vārds un uzvārds
 2. Dzīvesvietas adrese
 3. Piegādes adrese - ja tā atšķiras no dzīvesvietas adreses
 4. E-pasta adrese
 5. Telefona numurs

Personas datu vākšanas un apstrādes pamatā ir 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk "VDAR".

Lietotāja personas datu sniegšana reģistrācijas laikā (konta izveide) vai pasūtījuma veikšana bez reģistrācijas ir nepieciešama, lai: veiktu pasūtījumu, izpildītu pārdošanas līgumu, iesniegtu sūdzību (pēc pieprasījuma), atgrieztu preces (pēc pieprasījuma). Šos datus administrators apstrādā saskaņā ar 6. panta 1. punktu a) datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem; b) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (piemēram, sūdzības, preču atgriešana).

Datu iesniegšana ir nepieciešams nosacījums, lai izmantotu   Fera Sp z o.o. veikala piedāvātos pakalpojumus, tāpēc nepieciešamo datu neievadīšana liegs izmantot  Fera Sp z o.o. veikala piedāvātos pakalpojumus.

Administrators apstrādā datus arī, lai reklamētu savas preces un pakalpojumus, tostarp sūtītu e-pastus lietotājam par pieejamo klāstu. Šos datus administrators apstrādā saskaņā ar 6. panta 1. punktu f) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm, izņemot gadījumus, kad šādas datu subjekta intereses vai datu subjekta pamattiesības un pamatbrīvības, kas prasa personas datu aizsardzību, ir svarīgākas par šīm interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Lietotājs saņems informāciju par pakalpojumiem un precēm no administratora tikai tad, ja lietotājs ir piekritis saņemt šādu informāciju no Fera Sp z o.o. veikala saskaņā ar 11. panta 2. punktu.

Lietotājs var izvēlēties piekrist tiešā mārketinga informācijas saņemšanai. Tas neietekmē turpmāko Fera Sp z o.o.  veikala pakalpojumu sniegšanu.

Administrators vāc un apstrādā lietotāja personas datus tikai iepriekš minētajiem mērķiem.

Pirkšanas-pārdošanas līguma izpildei, veikals Fera Sp zo.o.var sniegt lietotāja apkopotos datus: loģistikas operatoriem, kurjerpasta uzņēmumiem, sūdzību un atgriešanas nodaļām. Dati tiek sniegti arī ārējai grāmatvedības firmai pareizai pasūtījumu uzskaitei.

No lietotāja savāktos personas datus administrators apstrādā, līdz lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei. Lietotāja konta dzēšana administratora sistēmā vai tālāk uzskaitīto lietotāja tiesību izmantošana pēc viņu izvēles var attiecīgi apturēt vai ierobežot lietotāja personas datu apstrādi.

 

III. Lietotāja tiesības

Sazinieties ar administratoru, lai izmantotu tālāk uzskaitītās tiesības.

Jūs varat sazināties ar administratoru:

pasts: FERA Sp. z o.o.,

adrese:  CHABROWA, nr 4, 52-200 Wysoka  Polska

e-pasts: info@fera24.lv

tālrunis: +371 635 88 737  

Lietotājam ir tiesības saņemt apstiprinājumu no administratora par to, vai viņa personas dati tiek apstrādāti, un, ja tas tā ir, saņemt piekļuvi šiem datiem un šādai informācijai:

 1. a) apstrādes mērķis;
 2. b) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir;

ja apstrāde tiek veikta saskaņā ar 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu - pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses;

 1. d) ja iespējams, paredzamo personas datu glabāšanas termiņš un, ja tas nav iespējams, kritēriji šā termiņa noteikšanai;
 2. e) tiesības piekļūt personas datiem, kas attiecas uz datu subjektu, tos labot vai dzēst, vai ierobežot apstrādi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 3. f) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
 4. g) ja personas dati nav iegūti no datu subjekta, visa pieejamā informācija par to avotu;
 5. h) nodrošināt 22. panta 1. un 4. punktā minēto automatizēto lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, un vismaz attiecīgā gadījumā jēgpilnu informāciju par tā pamatojumu, kā arī šādas apstrādes nozīmīgumu un paredzamajām sekām datu subjektam.

Lietotājam ir tiesības lūgt administratoram labot neprecīzus personas datus. Tāpat, ņemot vērā apstrādes mērķus, lietotājam ir tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu.

Lietotājam ir tiesības lūgt administratoram nekavējoties izdzēst savus personas datus, un administratoram ir nekavējoties jāizdzēš personas dati, ja to var pamatot kāds no šādiem iemesliem:

 1. a) personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 2. b) lietotājs atsauc piekrišanu, kas dota saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un apstrādei nav cita juridiska pamata.
 3. c) lietotājs nepiekrīt apstrādei saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu un nav sevišķi likumīgu iemeslu apstrādāt datus vai datu subjekts nepiekrīt apstrādei saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu;
 4. d) personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 5. e) personas dati ir jādzēš saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kas piemērojami pārzinim, noteikto juridisko pienākumu;
 6. f) personas dati ir vākti saistībā ar VDAR 8. panta 1. punktā minēto informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.

Lietotājam ir tiesības pieprasīt administratoram ierobežot datu apstrādi šādos gadījumos:

 1. a) lietotājs apstrīd datu precizitāti uz laiku, kura laikā administrators var pārbaudīt personas datu pareizību;
 2. b) personas datu apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts nepiekrīt datu dzēšanai un tā vietā pieprasa ierobežot to izmantošanu;
 3. c) administratoram tie vairs nav vajadzīgi personas datu apstrādes nolūkos, bet tie ir vajadzīgi datu subjektam, lai celtu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
 4. d) lietotājs ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, kamēr tiek pārbaudīts, vai pārziņa likumīgie iemesli ir svarīgāki par lietotāja likumīgajiem iemesliem.

Lietotājam ir tiesības, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar viņa konkrēto gadījumu, jebkurā laikā iebilst pret viņa personas datu apstrādi, ja šāda apstrāde tiek veikta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, tostarp profilēšanu, pamatojoties uz minētajiem noteikumiem.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu šāda mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, ciktāl tas attiecas uz šādu tiešo mārketingu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, lietotājam, uz kuru šie dati attiecas, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar tiešo mārketingu.

 1. a) datus var apstrādāt saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktiem;
 2. b) apstrāde ir automātiska.

Īstenojot tiesības uz datu pārnesamību, lietotājam ir tiesības pieprasīt administratoram pārsūtīt personas datus tieši citam administratoram, ja tas ir tehniski iespējams.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kas iesniegta pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādēs – personas datu aizsardzības dienestos.

 

 1. Izmantoto sīkdatņu veidi
 1. Administratora izmantotās Sīkdatnes ir drošas lietotāja ierīcei. Lietotāja ierīce nav pieejama ļaunprātīgai programmatūrai. Sīkdatnes ļauj identificēt lietotāja izmantoto programmatūru un individuāli personalizēt vietnes. Sīkdatnes parasti satur domēna nosaukumu, glabāšanas laiku ierīcē un piešķirto vērtību.
 2. Administratoru veidi, kuri izmanto Sīkdatnes:
 1. Sesijas Sīkdatnes: tie tiek saglabāti lietotāja ierīcē un paliek tur līdz konkrētas pārlūkprogrammas sesijas beigām. Vēlāk saglabātā informācija tiek neatgriezeniski izdzēsta no ierīces atmiņas. Sesijas Sīkdatnes nevāc personisku informāciju vai konfidenciālu informāciju no lietotāja ierīces.
 2. Pastāvīgās Sīkdatnes: tās tiek saglabātas lietotāja ierīcē un paliek tur, līdz tās tiek izdzēstas. Sesijas pārtraukšana noteiktā pārlūkprogrammā vai ierīces izslēgšana neizdzēš tās no lietotāja ierīces. Pastāvīgās Sīkdatnes nevāc personisku informāciju vai konfidenciālu informāciju no lietotāja ierīces.
 1. Lietotājam ir iespēja ierobežot vai atspējot Sīkdatņu piekļuvi savai ierīcei. Izvēloties šo opciju, vietnes būs pieejamas bez funkcijām, kurām pēc savas būtības ir nepieciešamas sīkdatnes.

 

 1. Sīkdatņu izmantošanas mērķi
 2.             pieslēgšanās Veikalam, izmantojot sociālos tīklus:
 3. Sīkdatņu piekļuves un uzglabāšanas nosacījumi
 4. Kuponi
 1. Administrators izmanto Administratora Sīkdatnes šādiem mērķiem:
 1. tiešsaistes Veikala uzlabošanai un pielāgošanai:
 1. tiešsaistes Veikala satura uzlabošanai un pielāgošanai atbilstoši Lietotāja vēlmēm un tiešsaistes Vietnes izmantošanas optimizācijai;
 2. tiešsaistes Veikala Lietotāja izmantotās ierīces un atrašanās vietas identifikācijai, pareizi parādot vietni, pielāgojot to individuālajām vajadzībām;
 3. lai atcerētos un parādītu Lietotāja izvēlētos iestatījumus un personalizētu Lietotāja kontu, piemēram: Lietotāja izvēlētās valodas vai reģiona pielāgošana;
 4. lai atcerētos Veikala apmeklēto lapu vēsturi, lai ieteiktu saturu;
 5. fonta lielumu, tiešsaistes veikala izskatu utt.;
  1. Lai identificētu Lietotāju interneta Veikalā un nodrošinātu Lietotāja sesiju:
   1. tiešsaistes Veikala Lietotāja sesijas atbalsts (pēc pieteikšanās kontā), pateicoties kuram Lietotājam nav jāpiesakās vēlreiz (jāievada pieteikšanās vārds un parole) savā kontā, pārlūkojot tiešsaistes Veikalu;
   2. pareizi izvēlieties Veikala funkciju iestatījumus, kas ļauj pārbaudīt sesijas autentiskumu;
   3. Optimizēt un uzlabot Administratora sniegto pakalpojumu efektivitāti;
  2. lai ieviestu visas tīmekļa vietnei nepieciešamās funkcijas.
  3. lai pielāgotu interneta Veikala saturu atbilstoši Lietotāja izvēlei un optimizētu interneta Veikala izmantošanu. Tas ļauj identificēt Lietotāja ierīces galvenos parametrus un pareizi parādīt Veikala lapu, kas pielāgota Lietotāja individuālajām vajadzībām;
  4. lai atcerētos Lietotāja atrašanās vietu;
  5. izvēlēto tīmekļa Vietnes funkciju pareizu iestatīšanu, kas ļauj pielāgot informācijas sniegšanu Lietotājam, tostarp Lietotāja atrašanās vietu;
  6. apmeklējumu analīzei un izpētei;
  7. anonīmas statistikas vākšanai, lai palīdzētu mums saprast, kā Veikala Lietotāji izmanto Veikala pakalpojumus, un tādējādi uzlabotu Vietnes struktūru un saturu;
  8. Veikala pakalpojumu drošības un uzticamības nodrošināšanai.
 1. šīs iedaļas 1. punkta a) apakšpunkta i), ii) un iv) punktā un d), e) un f) apakšpunktā minētās personas informācijas pārzinis ir Administrators. Šajos failos iekļauto datu apstrādes pamatā ir Lietotāja piekrišana, t. i., VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Piekrišanas izteikšanai nav nepieciešams juridisks vai līguma nosacījums, taču piekrišanas neesamība neļauj Administratoram pielāgot Veikalā parādītos piedāvājumus, ņemot vērā Lietotāja uzvedību un Veikala iestatījumus.
 2. Šīs nodaļas 1. punktā minētajās Sīkdatnēs saglabātie dati, kas nav minēti šīs nodaļas 2. punktā, tiek apstrādāti, lai pareizi parādītu Veikala vietni un nodrošinātu pareizu visu Veikala lapas funkciju izmantošanu.
 3. Administrators izmanto Ārējās Sīkdatnes šādiem mērķiem:
  1. nodrošināt vizuālo un audio saturu Veikala lapā, kas ir lejupielādēts no ārējas vietnes:
   1. www.youtube.com [sīkdatņu administrators: Google Inc. galvenais birojs atrodas ASV]
  2. vispārējas un anonīmas statistikas apkopošanai, izmantojot analītiskos rīkus:
 1. Google Analytics [sīkdatņu administrators: Google Inc. galvenais birojs atrodas ASV]
 2. Google AdWords [sīkdatņu administrators: Google Inc. galvenais birojs atrodas ASV]
 3. doubleclick.net [sīkdatņu administrators: Google Inc. galvenais birojs atrodas ASV]
 4. hit.gemius.pl [sīkdatņu administrators: Gemius S.A. galvenais birojs atrodas Polijā]
 5. mailchimp.com [sīkdatņu administrators: The Rocket Science LLC]
  1. nodrošinot Lietotāja preferencēm pielāgotu reklāmu, izmantojot tiešsaistes reklāmas rīku:
   1. Google AdSense [sīkdatņu administrators: Google Inc. galvenais birojs atrodas ASV]
 1. Facebook Connect [sīkdatņu administrators: Facebook Inc. galvenais birojs atrodas ASV vai Facebook Ireland galvenais birojs atrodas Īrijā]
 2. interaktīvu funkciju izmantošana Veikala reklamēšanai, izmantojot sociālo tīklu lapas:
 1. Google.com [sīkdatņu administrators: Google Inc. galvenais birojs atrodas ASV]
 2. Facebook.com [sīkdatņu administrators: Facebook Inc. galvenais birojs atrodas ASV vai Facebook Ireland galvenais birojs atrodas Īrijā]
  1. Lietotāja atrašanās vietas atpazīšana:
   1. Google.com [sīkdatņu administrators: Google Inc. galvenais birojs atrodas ASV]
  2. maksājumu iekasēšana:
   1. www.paysera.lt [sīkdatņu administrators: UAB Paysera 
  3. e-pastu sūtīšana:
   1. mailchimp.com [sīkdatņu administrators: The Rocket Science LLC]
 1. Šīs nodaļas 4. punkta c), f) un h) apakšpunktā izmantotajās sīkdatnēs ietverto personas datu administratori ir norādīti šajos punktos. Šajos failos iekļauto datu apstrādes pamatā ir Lietotāja piekrišana, t. i., VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Piekrišanas izteikšanai nav nepieciešams juridisks vai līguma nosacījums, taču piekrišanas neesamība neļauj Administratoram pielāgot Veikalā parādītos piedāvājumus, ņemot vērā Lietotāja uzvedību un Veikala iestatījumus. Lai uzzinātu vairāk par šo administratoru konfidencialitātes politikām, izmantojiet šīs saites: https://policies.google.com/privacy, https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/policies/cookies/, https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lv, https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 2. Šīs nodaļas 4. punkta a), b), d), e) un g) apakšpunktā izmantotajās Sīkdatnēs saglabātos datus administrē, kā norādīts šajos punktos. Dati tiek apstrādāti, lai pareizi parādītu Veikala lapu un nodrošinātu pareizu visu Veikala lapas funkciju izmantošanu. Lai uzzinātu vairāk par šo administratoru konfidencialitātes politikām, izmantojiet šīs saites:https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lv, https://www.gemius.lv/gemius-majas-lapas-privatuma-politika.html, https://www.gemius.lv/privatuma-politika.html, https://mailchimp.com/legal/privacy/, https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/policies/cookies/, https://www.salesforce.com/company/privacy/, https://bank.mistertango.com/ (lapas apakšā vai izmantojot šo saiti: https://docs.google.com/document/d/1wikcK3DMW9Xx2_SlnD3T6FGtrWAqzcdDnQe6v-wH19k/pub?embedded=true).
 3. Privātuma politikas pareiza piemērošana ir noteikta Privātuma politikas III daļā.
 4. Veikala Sīkdatnēs esošie personas dati tiks saglabāti, līdz Lietotājs izmantos šīs Privātuma politikas III daļas tiesības dzēst esošos Lietotāja personas datus, glabāšanas termiņš beigsies vai Lietotājs izdzēsīs Sīkdatnes savā pārlūkprogrammā.
 1. Lietotājs var neatkarīgi un jebkurā laikā mainīt Sīkdatņu iestatījumus, norādot to uzglabāšanas nosacījumus un piekļuvi Lietotāja ierīcei, izmantojot Sīkdatnes. Šīs izmaiņas Lietotājs var veikt, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Izmantojot šos iestatījumus, Lietotājs var bloķēt Sīkdatņu automātisku saglabāšanu interneta pārlūka iestatījumos vai izvēlēties būt informētam un viņam ir tiesības pieņemt katras Sīkdatnes ierakstus Lietotāja ierīcē. Sīkāka informācija par Sīkdatņu pārvaldības metodēm un iespējām ir pieejama izmantotās programmatūras (tīmekļa pārlūkprogrammas) iestatījumos.
 2. Lietotājs jebkurā laikā var izdzēst Sīkdatnes no izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas, izmantojot šīs tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus.
 3. Sīkdatņu izmantošanas ierobežošana var ietekmēt noteiktas funkcijas.
 4. Papildus sīkdatnēm FERA Veikals var apkopot arī datus, kurus parasti ievāc interneta sistēmu administratori, izmantojot tā saucamos žurnālus vai “log failus”. Žurnālos sniegtā informācija ”var ietvert Lietotāja IP adresi, Ierīces un interneta pārlūka veidu, interneta pieslēguma nodrošinātāju un tās vietnes adresi, no kuras Lietotājs piekļuvis Veikalam. Šie dati tiks saglabāti arī, lai analizētu un novērtētu datplūsmu Veikala lapā. Šie dati netiks apvienoti ar Lietotāju sniegtajiem personas datiem.
Kuponi

Kuponi nākamajai iepirkšanās reizei

 

Jūsu pasūtījumam ir pievienoti kuponi ar atlaižu kodiem. Pateicoties tiem, nākamajā iepirkšanās reizē Jūs varēsiet saņemt dāvanas vai īpašus cenu piedāvājumus izvēlētajām precēm.

 

Kā izmantot kuponā norādīto kodu?

 

Lai izmantotu kuponu, Jums jāpievieno grozam preces par vērtību, kas norādīta izvēlētajā kuponā, un pirms pasūtījuma apstiprināšanas jāievada norādīto kodu laukā “Dāvanu kupons vai atlaides kods”. Kad esat ievadījuši un apstiprinājuši kupona kodu, dāvana vai īpašā cena tiks pievienota vai piemērota Jūsu iepirkumu grozam saskaņā ar kuponā sniegto informāciju.

 

Cik kuponus es varu izmantot?

 

Katram pasūtījumam varat izmantot vienu kupona kodu.

 

Cik ilgi mani kuponi ir derīgi?

 

Informācija par kupona derīguma termiņu un minimālo pasūtījuma summu kupona izmantošanai ir norādīta katrā kuponā.

 

Visi kuponu kodi ir aktīvi līdz datumam, kas norādīts kuponā, vai līdz akcijas preces izpirkšanai. Ja dāvana vai prece, ko izvēlējāties no kupona, vairs nav pieejama, tā tiks mainīta uz citu, pēc iespējams līdzīgāku preci.

 

Mans kupona kods nedarbojas. Ko darīt?

 

Lai izmantotu kodu no kupona, pieslēdzieties savā lietotāja kontā FERA.LV un pievienojiet grozā vēlamās preces par minimālo summu, kas norādīta kuponā, un pēc tam ievadiet un apstipriniet kupona kodu pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

 

Ja Jums ir kādi citi jautājumi vai rodas problēmas ar kupona izmantošanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz info@fera24.lv vai zvaniet pa tālruni +371 67241733